Društvo UHO je bilo ustanovljeno konec leta 2019. Ideja o novem društvu se je izoblikovala ob potrebi, da bi se na domačih tleh ob napovedanem koncu dolgoletnega Festivala Slowind, neprekinjeno nadaljevala tradicija izvajanja najsodobnejše glasbe. Ker se zdi sodobna glasba podobno kot stara glasba recepcijsko zahtevnejša, je potrebno njene predstavitve organizirati kar se da skrbno in celovito. Obenem odpira pojem sodobnega v današnjem trenutku tudi široko pahljačo glasbene raznovrstnosti. Društvo UHO želi tako predstavljati najsodobnejšo komponirano glasbo, zapolnjevati recepcijske vrzeli pri predstavljanju glasbe 20. in 21. stoletja ter graditi mostove z vsemi kreativnimi potenciali v široko razvejanem glasbenem zemljevidu.

Glasbeno društvo UHO na prostovoljni ravni združuje glasbenike, muzikologe, glasbene pedagoge in ljubitelje glasbe, ki želijo prispevati k razvoju, predstavitvi in boljšemu razumevanju klasične glasbe, s poudarkom na sodobni glasbi. Namen društva je povezovanje glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev ter pravnih subjektov, ki delujejo na področju glasbe, zagotavljanje javne platforme za pridobivanje neprofitnih sredstev za organizacijo glasbenih prireditev in zagotavljanje raznolike ustvarjalne in poustvarjalne ponudbe na področju sodobne glasbe. Zato si je društvo za svoj cilj zadalo spodbujanje nastanka novih glasbenih del, razpiranje pluralne pahljače različnih kreativnih pristopov k sodobni glasbi, povezovanje glasbenikov v stalne instrumentalne, vokalne in vokalno-instrumentalne ansamble, povečevati diskurzivnosti o sodobni glasbi in spodbuditi pretakanja informacij med tujo in domačo glasbeno ustvarjalnostjo.

Takšne cilje pa želi uresničevati z organiziranjem koncertov in festivalov glasbe različnih obdobij in žanrov s posebnim poudarkom na sodobni glasbeni ustvarjalnosti, s sodelovanjem z organizacijami in institucijami, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z glasbo, s seznanjanjem slovenske javnosti o problemih in napredku na področju sodobne glasbe, z vzdrževanjem stikov s sorodnimi organizacijami v tujini, z izdajanjem publikacij s področja umetnosti, glasbe in muzikologije, s prevajanjem strokovne literature in ostalih besedil, organiziranjem strokovnih posvetov in predstavitev, povezanih z glasbeno umetnostjo, izdajanjem glasbenih del na različnih medijih, organiziranjem in pripravo glasbenih in obglasbenih prireditev, sodelovanjem z vrhunskimi izvajalci, poustvarjalci (domačimi in tujimi) pri projektih na glasbenem področju, naročanjem novih del slovenskih in tujih skladateljev, s strokovnimi ocenami glasbenih projektov (koncerti, revije, festivali, seminarji …), obravnavo aktualnih vprašanj slovenske glasbe, povezovanjem s sorodnimi društvi in ustanovami v Sloveniji in po svetu, pripravo publikacij in člankov s področij, ki so povezana z delovanjem društva in posredovanjem podatkov o slovenski glasbeni dejavnosti zainteresiranim organizacijam iz tujine.